Incident amb Múltiples Afectats (IMA) i postIMA

Una situació IMA (d’Incident de múltiples afectats/des) es dona quan per un esdeveniment d’afectació massiva de la població únic o múltiple i simultani de tipus incidental, accidental o social (man made), voluntari o involuntari, es produeix un nombre d’afectats/afectades físics i/o psicològics, adults i/o pediàtrics, tant elevat que el dispositiu sanitari públic d’urgències i emergències de la ciutat pot veure’s desbordat i amb dificultats per atendre’ls/les en les dues primeres hores i els psicològics durant les primeres 72 (postIMA immediat); i que te o pot tenir un elevat impacte posterior sobre la xarxa assistencial pública d’atenció urgent i no urgent.

Sense limitacions derivades ni de les capacitats: físiques, sensorials, intel·lectuals, … de les persones afectades ni de la seva procedència.

Tot IMA genera una emergència social (IMA social).